Kvkk

İSOTLAR MOTOR OTOMOTİV PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" veya "İsotlar Motor" olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca " Kanun " olarak anılacaktır) 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

I.    Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmış olup 6698 sayılı Kanun kapsamında şirket veri sorumlusu olabilir. Veri sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş, Adana Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 38530 sicil numarası ile kayıtlı, 0481018932200021 Mersis Numaralı, şirket merkezi Yeşiloba Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulv. No:441/1A Seyhan/Adana adresinde bulunan İsotlar Motor Otomotiv Anonim Şirketi’ dir.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu (İsotlar Motor) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İİ.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, 6698 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. İsotlar Motor’ un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir:

- Sıfır veya ikinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
- Saatlik, günlük veya aylık araç kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
- Araç servis hizmetinin sağlanması,
- S?irketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
- Araç yedek parça ve aksesuar satışlarının icrası,
- Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
- Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
- Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
- Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
- Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Onay vermiş olmanız halinde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

İİİ.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası” nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yeterli önemleri almak kaydıyla İsotlar Motor tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; İsotlar Motor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; İsotlar Motor’ un ve İsotlar Motor ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, dağıtıcılarımıza, hissedarlarımıza, sigorta şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

IV.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile S?irketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında şirketimiz tarafından fiziki ortamda bayilerde, İsotlar Motor tarafından düzenlenen etkinlik mekanları ile elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

V.    Veri Sahiplerinin 6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılı diğer hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verileri Korunma, İşlenme, Saklama ve İmha Politikası” nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. İsotlar Motor talebinizi en kısa sürede ve talebin tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edilebilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
-    Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak “Yeşiloba Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulv. No:441/1A Seyhan/Adana” adresine ıslak imzalı olarak gönderilmesi,
-    Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kvkk@isotlar.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
-    Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak şirkete daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi şeklinde gönderebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İsotlar Motor Başvuru Formu

İsotlar Motor Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İletişim Formu

Yenile
BİZE ULAŞIN!